Czym są Efektywne Mikroorganizmy (EM)? [PL]

Koncepcję Efektywnych Mikroor-ganizmów (EM) opracowano we wczesnych latach 80. XX w. na Uniwersytecie Ryukus na Okina- wie. Jej twórca, profesor Teruo Higa odkrył, że połączenie około osiemdziesięciu różnych rodzajów mikroorganizmów może korzyst nie zmieniać proces rozkładu ma- terii organicznej, a nawet nada-wać mu „życiodajny” charakter.
W skład mieszanki Efektywnych Mikroorganizmów wchodzą dob- roczynne i niepatogenne drob-noustroje, np. bakterie kwasu mlekowego, drożdże i bakterie
fototroficzne, które występują w środowisku naturalnym.
Tłumacząc działanie Efektywnych Mikroorganizmów, Higa powołał się na zasadę dominacji. Wyróżnił trzy typy drobnoustrojów: konst- ruktywne (regeneratywne), ne-
gatywne (gnilne, degeneratywne) oraz oportunistyczne.
Uwarunkowania ekologiczne każ- dego środowiska (gleby, wody, powietrza, skóry, jelit) zależą w dużej mierze od dominującego typu mikroorganizmów. Kluc- zowe znaczenie ma proporcja drobnoustrojów konstruktywych i degeneratywnych, ponieważ oddziaływanie mikroorganizmów oportunistycznych może być po- zytywne lub negatywne w za- leżności od dominującej tendenc- ji. Środowisko zdominowane jest
obecnie przez mikroorganizmy negatywne (np. te odpowiedzial ne za rozkład materii organicznej i wywołujące choroby). Neutrali zacja różnego rodzaju nieczystoś-
ci, które masowo wytwarza czło wiek i jego działalność, to kwestia coraz bardziej paląca dla ludzi i środowiska na całej planecie.
Higa był zdania, że można korzy stnie wpłynąć na dane środowisko wprowadzając do niego mikroor- ganizmy konstruktywne. Uważał, że da się zmienić mieszankę robnoustrojów i nadać Efektyw nym Mikroorganizmom dominu jącą rolę.
EM po raz pierwszy znalazły zastosowanie jako bezpieczna alternatywa dla syntetycznych substancji chemicznych wykor zystywanych w rolnictwie. W
toku szeroko zakrojonych badań i eksperymentów, z biegiem czasu znajdowano dla nich nowe zas tosowania, lecz mimo to wiele pozostaje jeszcze do odkrycia.
Po wprowadzeniu do środowiska naturalnego, EM sprzyjają zdro wemu środowisku mikrobowemu.


Dzięki dominacji Efektywnych
Mikroorganizmów w procesie ro-
zkładu materii organicznej możli-
we jest przywracanie środowisku
życia.
Efektywne Mikroorganizmy ws-
pierają bioróżnorodność ekosys-
temów rzek, jezior i innych zbior-
ników wodnych. Mogą
także znajdować zastosowanie w
oczyszczalniach ścieków lub stac-
jach uzdatniania wody). Ponieważ

amoniak to związek utleniający,
sprzyja gniciu i przyczynia się do
wzrostu liczby patogennych mi-
krobów. EM są silnym przeciwu-
tleniaczem, który przeciwdziała
procesom gnilnym i zwalcza nie-
przyjemny zapach nieczystości.
Dlatego właśnie często stosuje się
je w hodowli zwierząt. Poprawiają
stan gleby, wspomagając pochła-
nianie składników odżywczych
przez rośliny i wzmagając w ten
sposób ich odporność na choroby.
EM wykorzystuje się także w
kompostowaniu (pod nazwą
Bokashi). Skracają one czas
potrzebny na fermentację, wzbo-
gacając oprócz tego kompost w
dodatkowe składniki odżywcze.
Dzięki temu możliwe jest wytwor-
zenie nowej gleby poprzez dom-
knięcie cyklu metabolicznego.
Efektywne Mikroorganizmy są
korzystne dla zdrowia, a także
obniżają koszty stosowania
odświeżaczy powietrza, środków
dezynfekujących, nawozów sz-
tucznych i pestycydów. Powstają
w toku naturalnych procesów i nie
są modyfikowane genetycznie.
Zazwyczaj dodaje się je do
wody w proporcji od 1:100 do
1:10,000, w zależności od celu i
częstotliwości stosowania. Każdy
może w łatwy sposób hodować
Efektywne Mikroorganizmy.

Źródła i szczegółowe informacje
dotyczące Efektywnych Mik-
roorganizmów znaleźć można
na następujących witrynach:

Efektywne Mikroorganizmy (ENG):
https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_microorganism
http://www.envismadrasuniv.org/pdf/Effect%20Microorganisms.pdf
http://www.emrojapan.com/page/7-whatisem/
http://emrojapan.com/page/23-environment/
http://www.emrojapan.com/page/9-eminecosystem/
Instrukcya użycia w warunkach rolnych (ENG):
http://www.apnan.org/APNAN%20Manual.pdf
http://www.7springsfarm.com/content/EM1_APPLICATION_MANUAL.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.