Substrates for Pleurotus Ostreatus [EN]

Pleurotus Ostreatus (but other types of Pleurotus family as well) will grow on almost any ligno-cellulosic material.

A short list of products could be: straw, corn cobs, sawdust, cork, banana leaves, cotton seed hulls, newspaper, cardboard, toilet paper rolls, coffee pulp, sawdust, cocoa, peanut and coconut shells, cotton seed hulls, Jamaica, cassava peels, cotton, sorghum, corn stalks, grass, clover, wood, wastes of rice, wheat, cotton from textile industry, corncobs, crushed bagasse and molasses from sugar industry, water hyacinth, water lily, bean, wheat straw, leaves, oil-palm fiber, paper and paddy.

See same examples:

Date Palm leaves: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250492/

Ficus Vasta leaves: https://www.imedpub.com/articles/cultivation-of-pleurotus-ostreatus-mushroom-on-ficus-vastaleaves-solid-waste-of-plant-at-dilla-university-ethiopia.pdf

Grevillea robusta leaves: https://academicjournals.org/journal/JYFR/article-full-text-pdf/99C47C847266

Banana leaves, rice straw, wheat straw, mixture of rice and wheat straw and saw dust: http://www.ijsrp.org/research-paper-0618/ijsrp-p7832.pdf

Production of insulation panels with Pleurotus Ostreatus mycelium: https://criticalconcrete.com/producing-mycelium-insulation/

Czym są Efektywne Mikroorganizmy (EM)? [PL]

Koncepcję Efektywnych Mikroor-ganizmów (EM) opracowano we wczesnych latach 80. XX w. na Uniwersytecie Ryukus na Okina- wie. Jej twórca, profesor Teruo Higa odkrył, że połączenie około osiemdziesięciu różnych rodzajów mikroorganizmów może korzyst nie zmieniać proces rozkładu ma- terii organicznej, a nawet nada-wać mu „życiodajny” charakter.
W skład mieszanki Efektywnych Mikroorganizmów wchodzą dob- roczynne i niepatogenne drob-noustroje, np. bakterie kwasu mlekowego, drożdże i bakterie
fototroficzne, które występują w środowisku naturalnym.
Tłumacząc działanie Efektywnych Mikroorganizmów, Higa powołał się na zasadę dominacji. Wyróżnił trzy typy drobnoustrojów: konst- ruktywne (regeneratywne), ne-
gatywne (gnilne, degeneratywne) oraz oportunistyczne.
Uwarunkowania ekologiczne każ- dego środowiska (gleby, wody, powietrza, skóry, jelit) zależą w dużej mierze od dominującego typu mikroorganizmów. Kluc- zowe znaczenie ma proporcja drobnoustrojów konstruktywych i degeneratywnych, ponieważ oddziaływanie mikroorganizmów oportunistycznych może być po- zytywne lub negatywne w za- leżności od dominującej tendenc- ji. Środowisko zdominowane jest
obecnie przez mikroorganizmy negatywne (np. te odpowiedzial ne za rozkład materii organicznej i wywołujące choroby). Neutrali zacja różnego rodzaju nieczystoś-
ci, które masowo wytwarza czło wiek i jego działalność, to kwestia coraz bardziej paląca dla ludzi i środowiska na całej planecie.
Higa był zdania, że można korzy stnie wpłynąć na dane środowisko wprowadzając do niego mikroor- ganizmy konstruktywne. Uważał, że da się zmienić mieszankę robnoustrojów i nadać Efektyw nym Mikroorganizmom dominu jącą rolę.
EM po raz pierwszy znalazły zastosowanie jako bezpieczna alternatywa dla syntetycznych substancji chemicznych wykor zystywanych w rolnictwie. W
toku szeroko zakrojonych badań i eksperymentów, z biegiem czasu znajdowano dla nich nowe zas tosowania, lecz mimo to wiele pozostaje jeszcze do odkrycia.
Po wprowadzeniu do środowiska naturalnego, EM sprzyjają zdro wemu środowisku mikrobowemu.

Continue reading “Czym są Efektywne Mikroorganizmy (EM)? [PL]”

DIY Mushroom Spawn creation – Experimental inoculation of pistachio shells [EN]

Hi there!
Today I’ll write about an experiment I conduct by inoculating pistachio nut shells in order to create my own spawn for further mushroom growing.

Soaked pistachios shells jar When filling the jar, I added some pieces of wet, squeezed cardboard to help absorb the excess water inside it

For this experiment I used a fresh mushroom bought in supermarket, the King Oyster mushroom (Pleorotus Eryngii).

Continue reading “DIY Mushroom Spawn creation – Experimental inoculation of pistachio shells [EN]”