Czym są Efektywne Mikroorganizmy (EM)? [PL]

Koncepcję Efektywnych Mikroor-ganizmów (EM) opracowano we wczesnych latach 80. XX w. na Uniwersytecie Ryukus na Okina- wie. Jej twórca, profesor Teruo Higa odkrył, że połączenie około osiemdziesięciu różnych rodzajów mikroorganizmów może korzyst nie zmieniać proces rozkładu ma- terii organicznej, a nawet nada-wać mu „życiodajny” charakter.
W skład mieszanki Efektywnych Mikroorganizmów wchodzą dob- roczynne i niepatogenne drob-noustroje, np. bakterie kwasu mlekowego, drożdże i bakterie
fototroficzne, które występują w środowisku naturalnym.
Tłumacząc działanie Efektywnych Mikroorganizmów, Higa powołał się na zasadę dominacji. Wyróżnił trzy typy drobnoustrojów: konst- ruktywne (regeneratywne), ne-
gatywne (gnilne, degeneratywne) oraz oportunistyczne.
Uwarunkowania ekologiczne każ- dego środowiska (gleby, wody, powietrza, skóry, jelit) zależą w dużej mierze od dominującego typu mikroorganizmów. Kluc- zowe znaczenie ma proporcja drobnoustrojów konstruktywych i degeneratywnych, ponieważ oddziaływanie mikroorganizmów oportunistycznych może być po- zytywne lub negatywne w za- leżności od dominującej tendenc- ji. Środowisko zdominowane jest
obecnie przez mikroorganizmy negatywne (np. te odpowiedzial ne za rozkład materii organicznej i wywołujące choroby). Neutrali zacja różnego rodzaju nieczystoś-
ci, które masowo wytwarza czło wiek i jego działalność, to kwestia coraz bardziej paląca dla ludzi i środowiska na całej planecie.
Higa był zdania, że można korzy stnie wpłynąć na dane środowisko wprowadzając do niego mikroor- ganizmy konstruktywne. Uważał, że da się zmienić mieszankę robnoustrojów i nadać Efektyw nym Mikroorganizmom dominu jącą rolę.
EM po raz pierwszy znalazły zastosowanie jako bezpieczna alternatywa dla syntetycznych substancji chemicznych wykor zystywanych w rolnictwie. W
toku szeroko zakrojonych badań i eksperymentów, z biegiem czasu znajdowano dla nich nowe zas tosowania, lecz mimo to wiele pozostaje jeszcze do odkrycia.
Po wprowadzeniu do środowiska naturalnego, EM sprzyjają zdro wemu środowisku mikrobowemu.

Continue reading “Czym są Efektywne Mikroorganizmy (EM)? [PL]”